počkejte prosím, zpracovávám data
  • Dokumenty
  • Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Comdata Czech a.s.

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Comdata Czech a.s.

6. 7. 2021

1. Na aké prípady sa použijú tieto zásady?

 


Cieľom tohto dokumentu je informovať osoby, ktorých osobné údaje spracováva spoločnosť Comdata Czech a.s. (ďalej len „Comdata“ alebo „Prevádzkovateľ“) v postavení prevádzkovateľa, teda keď Comdata sama určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov v súlade s článkom 4 ods. 7 GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679), t. j. najmä v prípade:

(i) osôb, ktoré spoločnosť Comdata priamo požiadali o poskytnutie jej ponúkanej služby, prípadne o predloženie ponuky služby alebo tovaru jej partnera alebo spoločnosti Comdata poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov s cieľomna účel ponuky tovaru alebo služieb jej partnerov (ďalej len „Zákazník“) a

(ii) zmluvných partnerov spoločnosti Comdata, ak ide o fyzické osoby, ako aj osôb, ktoré uviedol zmluvný partner v zmluve uzavretej s Comdata (ďalej len „Zástupca“).Tieto zásady sa nevzťahujú na spracovanie osobných údajov zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie, na ktoré sa použijú zvláštne zásady, s ktorými sú dotknuté osoby oboznámené.

Ak sa vVám dovolali zamestnanci Comdata, upozorňujeme, že spravidla sa jednáide o prípady, keďdy Comdata vystupuje v pozícii sprostredkovateľa osobných údajov a vVáš kontakt získala od prevádzkovateľa osobných údajov, ktorý má na spracovanie vVašich osobných údajov právny titul (spravidla ide o prevádzkovateľa služby, alebo ste mu poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov). Spracovanie Vvašich osobných údajov sa v takom prípade riadi zásadami príslušného prevádzkovateľa.

2. Identifikácia Prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je Comdata Czech a.s., IČO 26418037, V Olšinách 2300/75100 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6908.

Prevádzkovateľ menoval zodpovednou osobou Mgr. Tomáša Těšitela, kontakt:osobni_udaje@comdataczech.cz.

3. Prehľad spracovávaných (typov) údajov

Osobné údaje, ktoré bude prevádzkovateľ spracovávať, sú nasledujúce:

(i) osobné údaje poskytnuté Zákazníkom (typicky meno a priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, adresa bydliska, doručovacia adresa, telefón, e-mail, povolanie, údaje o osobe súvisiace s ponúkanou službou, údaje získané z komunikácie so Zákazníkom, hlasový záznam telefonickéhoónneho hovoru)

(ii) osobné údaje Zástupcov uvedené ich zamestnávateľom, prípadne inou oprávnenou osobou v zmluve uzavretej so spoločnosťou Comdata (typicky meno a priezvisko, pracovná pozícia, telefón, e-mail).

4. Účely spracovania

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Zákazníka s cieľom poskytnutiaposkytnúť službuy, o ktorú Zákazník prejavil záujem.

Ak dá Zákazník Prevádzkovateľovi súhlas s tým, aby sa s ním skontaktoval s cieľom ponúknuť mu tovar alebo služby o svojím kontaktovaním s cieľom ponuky tovaru alebo služieb jeho partnerov, Prevádzkovateľ bude spracovávať jeho osobné údaje s cieľomna účel zaposielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a oslovovania prostredníctvom telemarketingu, pričom predmetom týchto marketingových oznámení budú ponuky obchodných partnerov Prevádzkovateľa. V tomto prípade ide o tzv. dobrovoľné spracovanie osobných údajov, ktoré prebieha na základe súhlasu poskytnutého Zákazníkom.

Osobné údaje Zástupcov spracováva Prevádzkovateľ na účely plnenia príslušnej zmluvy.

5. Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania osobných údajov Zákazníka je

a) Súhlas Zákazníka – na účely zaposielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame osobné údaje Zákazníka na základe jeho súhlasu.

b) Plnenie a uzavretie zmluvy – na základe tohto dôvodu spracováva Prevádzkovateľ osobné údaje Zákazníkov, ktorí požiadali Prevádzkovateľa o predloženie ponuky konkrétnej služby či tovaru jeho partnera alebo o dojednanie schôdzky (príp. zariadenia obdobnej záležitosti) s naším obchodným partnerom.

Právnym základom spracovania osobných údajov Zástupcov je plnenie zmluvy (ak ide o osobné údaje zmluvných strán – fyzických osôb) alebo oprávnený záujem (ak ide o osobné údaje osôb uvedených v zmluve, ktoré nie sú zmluvnou stranou).

6. Lehota spracovania

Údaje Zákazníkov bude Prevádzkovateľ spracovávať pov nasledujúceju lehoteu,

a) v prípade spracovania na základe súhlasu Zákazníka – v lehote, na ktorú bol súhlas udelený. Ak taký súhlas nie je časovo obmedzený, potom do vtedy, kým Zákazník svoj súhlas neodvolá. Aj po odvolaní súhlasu alevšak bude Prevádzkovateľ spracovávať základné údaje o tom, kedy a v akej veci sa so Zákazníkaom skontaktoval, a to počas primeranej lehoty (cca 4 roky) na preukázanie oprávnenosti takého kontaktu.

b) v prípade spracovania z dôvodu plnenia a uzavretia zmluvy – v lehote podľa požiadavky partnera, ktorého službu či tovar Prevádzkovateľ sprostredkoval, zohľadňujúceho typ uzavretej zmluvy, spravidla však najdlhšie 4 roky odo dňa poskytnutia osobných údajov Zákazníkom. V prípade dojednania schôdzky s naším obchodným partnerom či zariadenia obdobnej záležitosti prebieha spracovanie osobných údajov Zákazníka v lehote nevyhnutnej na naplnenie účelu spracovania, najdlhšie však 6 mesiacov odo dňa poskytnutia osobných údajov Zákazníkom.

Údaje Zástupcov bude Prevádzkovateľ spracovávať počas trvania danej zmluvy a následne počas trvania lehoty premlčania z prípadných nárokov zmluvných strán vzniknutých počas trvania zmluvného vzťahu, prípadne počas trvania konania o takom nároku.

7. Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje tretím osobám v prípadoch, keď mu to ukladá alebo umožňuje právny predpis. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje Zákazníkov najmä svojim partnerom, ktorí poskytujú služby, o ktoré má Zákazník záujem, alebo akpokiaľ k tomus tým Zákazníci vyslovili súhlas. Ďalej prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje Zákazníkov/Zástupcov v obvyklombežnom rozsahu sprostredkovateľom či iným príjemcom – dodávateľom externých služieb, právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom.

Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené aj inkasným agentúram, a to na účely vymáhania či inkasa pohľadávok. Na vyžiadanie aleboči v prípade podozrenia na protiprávne konanie sa môžu byť osobné údaje môžu odovzdanéposkytnúť aj orgánom verejnej správy.

K prenosu oOsobné ých údajeov sa mimo EÚ neprenášajú.dochádza.

8. Ako bude spracovanie prebiehať

Spôsob, ktorým Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, zahŕňa manuálne aj automatizované spracovanie v informačných systémoch Prevádzkovateľa, prípadne jej sprostredkovateľov. Písomnosti bude spracovávať Prevádzkovateľ vo svojej kartotéke.

Osobné údaje sú sprístupnené najmä zamestnancom Prevádzkovateľa v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi, ale len iba však v rozsahu, ktorý je v tom ktoromdanom prípade nevyhnutný, a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení.

Pri spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľ plní najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a dodržiava najmä nasledujúce zásady:

a) osobné údaje vždy Prevádzkovateľ vždy spracováva prena jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom, a iba po obdobie, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účely ich spracovania; Prevádzkovateľ spracováva iba presné osobné údaje;

b) Prevádzkovateľ dodržuje zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bolasa zaistilaená patričná úroveň ochrany; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi Zákazníkov či Zástupcov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

9. Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, má dotknutá osoba právo súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu dotknutou osobou so spracovaním osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolaťnie súhlasu je možnoé e-mailom zaposlaným na adresu: osobni_udaje@comdataczech.cz.

10. Právo na námietku

Dotknutá osoba má podľa článku 21 GDPR právo vzniesť námietku proti spracovaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie, ak Prevádzkovateľ vykonáva spracovaniespracúva osobnéých údajeov na základe svojho oprávneného záujmu. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu jej osobných údajov, Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu vznesenej námietky ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie, prevažujúce nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Námietku proti spracovaniu môže dotknutá osoba vzniesť prostredníctvom e-mailu osobni_udaje@comdataczech.cz. V e-maile dotknutá osoba uvedie konkrétnu situáciu, ktorá vVás vedie k záveru, že by Prevádzkovateľ nemal jejho osobné údaje spracovávať.

11. Poučenie o právach dotknutých osôb

Fyzická osoba má právo u Prevádzkovateľa:

a) požadovať prístup k osobným údajom, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, čím sa rozumie právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám uvedeným v článku 15 GDPR,

b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré súa o nej spracúvanéjú, ak sú nepresné (článok 16 GDPR). S prihliadnutím na účel spracovania má v niektorých prípadoch právo požadovať aj doplnenie neúplných osobných údajov,

c) požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku 17 GDPR.

d) požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku 18 GDPR,

e) požadovať prenesenie osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v článku 20 GDPR,

f) získať na žiadosť osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a


– ktoré Comdata spracováva s jej súhlasom, alebo


– ktoré Comdata spracováva na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou taká fyzická osoba je, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy alebo


– sú spracované automatizovane


v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom má právo, aby sa tieto osobné údaje boli odovzdanéposkytli priamo inému prevádzkovateľovi, a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v článku 20 GDPR.

Ak Prevádzkovateľ dostane takúto žiadosť, bude informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ nie je v určitých prípadoch stanovených GDPR povinný úplne alebo sčasti žiadosti vyhovieť. Bude to tak najmä vtedy, ak bude žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takých prípadoch Prevádzkovateľ môže

(i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo

(ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť.Ak Prevádzkovateľ dostane vyššie uvedenú žiadosť uvedenú vyššie, ale bude mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môže ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Informácie o tom, že u Prevádzkovateľa dotknutá osoba uplatnila svoje práva, a ako sme jej žiadosť vybavili, Prevádzkovateľ pona primerané obdobie (zvyčajne 3 – 4 roky) Prevádzkovateľ uloží na účely dokladovaniadoloženia tejto skutočnosti, na štatistické účely, zlepšovanie služieb a ochranu svojich práv.

V prípade, keďže sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ spracováva jej osobné údaje neoprávnene či inak porušuje jej práva, má právo podať sťažnosť na dozornomému orgánue (teda Úradu na ochranu osobných údajov) alebo má právo požiadať o súdnu ochranu.

 

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Comdata Czech a.s., ktorá ako prevádzkovateľ osobných údajov používa na tejto webovej stránke súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku, analýzu návštevnosti a presnejšie zacielenie reklamy. Viac informácií nájdete tu:

Prispôsobenie súborov cookie
Všetko odmietnuť
Prijať všetko