počkejte prosím, zpracovávám data

Sprostredkovanie poistenia

6. 7. 2021

Spoločnosť Comdata Czech a.s. (ďalej len „spoločnosť“ alebo „poisťovací agent“) ako samostatný poisťovací sprostredkovateľ sprostredkováva rôzne druhy poistenia pre poisťovne či iné osoby, s ktorými je v zmluvnom vzťahu. Spoločnosť Comdata Czech a.s. ako samostatný poisťovací sprostredkovateľ – poisťovací agent (ďalej len „Poisťovací agent“) predkladá v súlade s ustanovením § 88 zákona č. 170/2018 Z. z. o distribúcii poistenia a zabezpečenia tieto informácie:

INFORMÁCIE O POISŤOVACOM SPROSTREDKOVATEĽOVI

1. Identifikácia samostatného poisťovacieho sprostredkovateľa – poisťovacieho agenta

Comdata Czech, a.s.

IČO 26418037, so sídlom V Olšinách 2300/75100 00 Praha 10


Pre ktorého poskytovateľa vykonávame sprostredkovateľskú činnosť

Colonnade Insurance S.A., organizačná zložka

IČO 04485297, so sídlom Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4

 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

IČO: 45534306, so sídlom Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)


Poisťovací agent nemá priamy či nepriamy podiel na hlasovacích právach ani základnom imaní poskytovateľa a ani naopak poskytovateľ (príp. osoba, ktorá poskytovateľa ovláda) nemá priamy či nepriamy podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní poisťovacieho agenta. 


3. Kde a ako si môžete overiť naše oprávnenie na činnosť poisťovacieho sprostredkovateľa

Ako poisťovací agent sme evidovaní v registri poisťovacích sprostredkovateľov vedenom Českou národnou bankou. Register je verejne prístupný na webových stránkach Českej národnej banky http://www.cnb.cz/cnb/jerrs. V tomto registri nájdete aj prehľad všetkých poisťovní, pre ktoré sprostredkovávame poistenie.


4. Kto nás za sprostredkovanie poistenia platí

Vy nám za sprostredkovanie poistenia neplatíte, za svoju činnosť sme odmeňovaní iba poskytovateľom, a to v súlade s podmienkami dohodnutými s Poskytovateľom v uzavretej zmluve. 


5. Aký je postup v prípade sťažnosti

V prípade sťažnosti na činnosť našej spoločnosti postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete nižšie. Na záväzné a nezávislé rozhodovanie sporov mimosúdnou cestou je možné využiť príslušného Finančného arbitra Českej republiky (www.finarbitr.cz), súdnou cestou potom príslušný súd Českej republiky. 

 

6. Kto na nás dohliada


Ako samostatný sprostredkovateľ podliehame dohľadu Českej národnej banky (www.cnb.cz). 

 

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ

V prípade nespokojnosti klienta, prípadne inej oprávnenej osoby s postupom spoločnosti Comdata Czech a.s. či jej zamestnanca pri dojednávaní poistenia má dotknutá osoba právo na podanie sťažnosti. Sťažnosť môže podať každá osoba, ktorá sa domnieva, že sa spoločnosť voči nej dopustila porušenia svojej zákonnej alebo zmluvne stanovenej povinnosti, že konanie zamestnanca spoločnosti nebolo vhodné alebo primerané situácii, alebo v prípade, že upozorňuje na nedostatky v činnosti spoločnosti či poskytovateľa, pre ktorého spoločnosť poistenie sprostredkováva, či na možnosť zlepšenia činnosti či skvalitnenia poskytovaných služieb. 


1. Sťažnosť je možné podať písomne, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla spoločnosti alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu pojisteni@comdataczech.cz. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce údaje:• identifikačné údaje klienta, prípadne jeho zástupcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko),

• kontaktné údaje klienta (korešpondenčná adresa, telefón, e-mail),

• predmet sťažnosti – čoho sa sťažnosť týka, čo sa spoločnosti vytýka, a pod. (vrátane čísla zmluvy uzavretej klientom, ak sa taká zmluva uzavrela). 

• časové údaje – dátum a čas, kedy sa mali stať udalosti, ktoré sú predmetom podania,

• údaje o osobách – mená a priezviská či iné informácie na určenie všetkých osôb konajúcich v predmete podania v mene, respektíve v zastúpení spoločnosti aj klienta,

• ďalšie významné skutočnosti – všetky ostatné relevantné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa predmetu podania,

• požadovaný spôsob vybavenia sťažnosti.


2. K sťažnosti sa odporúča priložiť nasledujúce dokumenty: 

• kópie listiny, ktorých sa klient dovoláva,

• plnú moc poskytnutú klientom, ak sťažnosť vybavuje osoba odlišná od klienta.

 

3. Pri vybavovaní sťažnosti spoločnosť postupuje podľa platných právnych predpisov, zmluvných dojednaní a interných predpisov spoločnosti. 


4. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia spoločnosti. 

Ak nebude možné sťažnosť vybaviť v stanovenom termíne, bude klient informovaný o predpokladanej dĺžke trvania vybavenia sťažnosti. 


5. Spoločnosť informuje klienta o spôsobe vybavenia sťažnosti formou, v akej sa sťažnosť podala, a to na adresu klienta, ktorú klient uviedol, resp. ktorú má spoločnosť k dispozícii. 


6. Spoločnosť sťažnosti vyhovie, ak je opodstatnená, v ostatných prípadoch sťažnosti nevyhovie. Sťažnosti sa nevyhovie ani vtedy, (i) ak ju podala osoba na to neoprávnená, (ii) ak nemožno určiť, kto sťažnosť podáva, ak nebolo podanie sťažnosti na výzvu v primeranej lehote doplnené alebo opravené, (iii) ak ide o opakovanú sťažnosť toho istého klienta v rovnakej veci alebo ak sa už sťažnosť vyriešila skôr.
7. Ak sa sťažnosť vyhodnotí ako opodstatnená, musí oznámenie o jej vybavení obsahovať informácie o spôsobe nápravy a odstránení nedostatkov. Ak sa sťažnosti nevyhovie, musí oznámenie o jej vybavení obsahovať odôvodnenie. 


8. Klient môže ďalej podať sťažnosť Českej národnej banke alebo pri už uzavretej zmluve môže využiť možnosť mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom finančného arbitra.

 

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Comdata Czech a.s., ktorá ako prevádzkovateľ osobných údajov používa na tejto webovej stránke súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku, analýzu návštevnosti a presnejšie zacielenie reklamy. Viac informácií nájdete tu:

Prispôsobenie súborov cookie
Všetko odmietnuť
Prijať všetko