počkejte prosím, zpracovávám data
 • Dokumenty
 • Sprostredkovanie spotrebiteľských úverov

Sprostredkovanie spotrebiteľských úverov

6. 7. 2021

Spoločnosť Comdata Czech a.s. (ďalej len „spoločnosť“) sprostredkováva spotrebiteľský úver pre poskytovateľov spotrebiteľského úveru, s ktorými je v zmluvnom vzťahu.

V prípade nespokojnosti klienta s postupom spoločnosti pri sprostredkovaní spotrebiteľského úveru má dotknutý klient právo na podanie sťažnosti. Sťažnosť môže podať každý klient, ktorý sa domnieva, že sa spoločnosť voči nemu dopustila porušenia akejkoľvek svojej zákonnej alebo zmluvne stanovenej povinnosti, že konanie zamestnanca spoločnosti nebolo vhodné alebo primerané situácii, alebo v prípade, že upozorňuje na nedostatky v činnosti spoločnosti či poskytovateľa spotrebiteľského úveru, pre ktorého spoločnosť spotrebiteľský úver sprostredkováva, či na možnosť zlepšenia činnosti či skvalitnenia poskytovaných služieb.

Nižšie nájdete informácie týkajúce sa postupu pri podávaní takejto sťažnosti:

1.     Sťažnosť je možné podať písomne, a to prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla spoločnosti alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvery@comdataczech.cz

 • identifikačné údaje klienta, prípadne jeho zástupcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko),
 • kontaktné údaje klienta (korešpondenčná adresa, telefón, e-mail),
 • predmet sťažnosti – čoho sa sťažnosť týka, čo sa spoločnosti vytýka, a pod. (vrátane čísla zmluvy uzavretej klientom, ak sa taká zmluva uzavrela).
 • časové údaje – označenie dňa, v ktorom sa stali alebo mali stať udalosti, ktoré sú predmetom podania,
 • údaje o osobách – mená a priezviská či iné informácie na určenie všetkých osôb konajúcich v predmete podania v mene, respektíve v zastúpení spoločnosti aj klienta,
 • ďalšie významné skutočnosti – všetky ostatné relevantné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa predmetu podania.
 • požadovaný spôsob vybavenia sťažnosti.

K sťažnosti sa odporúča priložiť nasledujúce dokumenty:

 • listiny, ktorých sa klient dovoláva,
 • plnú moc poskytnutú klientom, ak sťažnosť vybavuje osoba odlišná od klienta.

2.     Pri vybavovaní sťažnosti spoločnosť postupuje podľa platných právnych predpisov, zmluvných dojednaní a interných predpisov spoločnosti.

3.     Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia spoločnosti. Ak nebude možné sťažnosť vybaviť v stanovenom termíne, bude klient informovaný o predpokladanej dĺžke trvania vybavenia sťažnosti.

4.     Spoločnosť informuje klienta o spôsobe vybavenia sťažnosti formou, v akej sa sťažnosť podala, a to na adresu klienta, ktorú klient uviedol, resp. ktorú má spoločnosť k dispozícii.

5.     Spoločnosť sťažnosti vyhovie, ak je opodstatnená, v ostatných prípadoch sťažnosti nevyhovie. Sťažnosti sa nevyhovie ani vtedy, (i) ak ju podala osoba na to neoprávnená, (ii) ak nemožno určiť, kto sťažnosť podáva, (iii) ak nebola na výzvu v primeranej lehote doplnená alebo opravená, (iv) ak ide o opakovanú sťažnosť toho istého klienta v rovnakej veci, (v) ak sa už vyriešila skôr.

6.     Ak sa sťažnosť vyhodnotí ako opodstatnená, musí oznámenie o jej vybavení obsahovať informácie o spôsobe nápravy a odstránení nedostatkov.

7.     Ak sa sťažnosti nevyhovie, musí oznámenie o jej vybavení obsahovať odôvodnenie.

 

Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť Comdata Czech a.s., ktorá ako prevádzkovateľ osobných údajov používa na tejto webovej stránke súbory cookie na zlepšenie používateľského zážitku, analýzu návštevnosti a presnejšie zacielenie reklamy. Viac informácií nájdete tu:

Prispôsobenie súborov cookie
Všetko odmietnuť
Prijať všetko